Servicii S.S.M.

Servicii si consultanta de protectia muncii la cele mai inalte standarde...

Detalii...

Servicii P.S.I.

Servicii si consultanta în domeniul P.S.I. pentru afacerea dumneavoastra...

Detalii...

Legislatia S.S.M.

Legislatia in domeniul protectiei muncii. Toate legile de care aveti nevoie...

Detalii...

Legislatia pentru S.U.

La noi gasiti legislatia in vigoare pentru situatiile de urgenta si calamitati...

Detalii...

Servicii aparare civila

Oferim servicii de aparare civila si consultanta la standarde ridicate...

Detalii...

Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ordinul 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 19.09.2005
Intrat în vigoare la: 19.09.2005

În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:
"Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:".

2. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice."

3. Articolul 10 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
a) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;
d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu;
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă."

4. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore."

5. Litera b) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:
"b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;".

6. Litera f) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:
"f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă."

7. După articolul 17 din anexă se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:
"Art. 171. - Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:
a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;
b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă;".

8. Literele a) şi b) ale articolului 23 din anexă vor avea următorul cuprins:
"a) actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;
b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;".

9. Articolul 24 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 24. - Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;
b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţă produse pe raza teritorială a unităţii sau în sectoare de activitate similare;
c) modificări ale legislaţiei specifice."

10. La articolul 26, articolul 31 alineatul (2), articolul 39 litera b) şi la articolele 40 şi 41 din anexă, sintagma "agent economic" se va înlocui cu sintagma "operator economic".

11. Articolul 27 din anexă se abrogă.

12. Articolul 35 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 35. - Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă."

13. Litera a) a articolului 36 din anexă va avea următorul cuprins:
"a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;".

14. La articolul 36 din anexă, după litera c) se introduc douăsprezece noi litere cu următorul cuprins:
"d) lucrări de sudare;
e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;
g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;
h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;
i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);
k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;
m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;
n) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase;
o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii."

15. Articolul 42 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 42. - Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea operatorului economic ori a instituţiei, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile ori de şeful locului de muncă respectiv, în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj."

16. Articolul 51 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 51. - Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele:
a) responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă;
c) asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă."

17. Literele b) şi c) ale articolului 54 din anexă vor avea următorul cuprins:
"b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectori de protecţie civilă);
c) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă".

18. Litera d) a articolului 54 din anexă se abrogă.

19. Punctul I al articolului 58 din anexă va avea următorul cuprins:
"I. Cerinţe generale:
a) conţinutul materialelor va fi în concordanţă cu bazele teoretice ale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi management al situaţiilor de urgenţă, corelate cu legislaţia specifică în vigoare;
b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează."

20. Articolul 65 din anexă va avea următorul cuprins:
"Art. 65. - Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă trebuie să obţină avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspecţia de prevenire."

21. În titlul ordinului, în cuprinsul acestuia şi al anexei la acesta, prin sintagma "instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă" se înţelege "instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile".
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Nicolae Berechet,
secretar de stat


Bucureşti, 2 septembrie 2005.
Nr. 786

Meniu Principal 

Legislatia S.S.M.

Legislatie Protectia ...

Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii ...

legislatie ssm

HG 1048/2006

HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind ...

legislatie ssm

HG 971/2006

 HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind ...

legislatie ssm

Legea 319/2006

 Legea securitatii si sanatatii in munca ...

legislatie ssm

HG 955/2010

HG 955/2010 - modificare HG 1425/2006 de aplicare ...

legislatie ssm

HG 1425/2006

HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la ...

legislatie ssm

OUG 99/2000

Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 ...

legislatie ssm

HG 1091/2006

Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind ...

legislatie ssm

OUG 195/2002 - ...

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 (1) ...

legislatie ssm

Vizitatori Online 

Avem 9 vizitatori

Legislatie Situatii Urgenta

Ordinul M.A.I. 712/2005

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005pentru aprobarea ...

legislatie situatii de urgenta

Legea 307/2006

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea ...

legislatie situatii de urgenta

Legea 481/2004

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 ...

legislatie situatii de urgenta

Ordinul M.A.I. 1184/2006

ORDIN nr. 1184 din 6 februarie 2006pentru ...

legislatie situatii de urgenta

Ordinul M.A.I. 163/2007

Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor ...

legislatie situatii de urgenta

Ordinul M.A.I. 1259/2006

ORDIN nr. 1259 din 10 aprilie 2006pentru ...

legislatie situatii de urgenta

OUG 21/2004

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 21 din 15 aprilie ...

legislatie situatii de urgenta

Legea 212/2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. ...

legislatie situatii de urgenta

Ordinul M.A.I. 786/2005

Ministerul Administraţiei şi InternelorOrdinul ...

legislatie situatii de urgenta

Contact

S.C. DANY BUSINESS S.R.L.

Adresa: Bucuresti, B-dul. Iuliu Maniu nr. 7, Corp G, Parter, Cabinet 10, sector 6
Tel: 0757.033.320

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.protectia-muncii-buc.ro

Protectia muncii pe:

Newsletter

Scroll to top
Adauga site in top online afaceri economie afaceri Inscrie-te in TOP ! Director web Sitez Anunturi Online